Saman Kargar
در راستای اعتلای دانش نوسازی شهری و رفع مسائل بافت‌های فرسوده، بافت تاریخی، سلسله نشست‌هایی توسط مرکز علمی کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران برگزار می‌گردد.

 بر این اساس سیزدهمین نشست با موضوع «دفاتر خدمات نوسازی تهران» به سخنرانی جناب آقای کیوان خلیجی (راهبر دفاتر تهران) در روز سه‌شنبه مورخ 20 خرداد ماه 1393 از ساعت 17 الی 19 در سالن همایش خانه مشق، واقع در تهران، خیابان آزادی، انتهای بلوار استاد معین، نبش خیابان دستغیب، مرکز آموزش‌های اجتماعی شهرداری منطقه 9 (خانه مشق) برگزار می‌گردد.

در صورت تمایل به حضور در نشست؛ نام، نام خانوادگی و شماره تماس خود را به آدرس Researchcenter@umiu.ir ارسال نمایید.

لازم به توضیح است برای کلیه حاضرین در نشست گواهی‌نامه رایگان صادر خواهد شد.

پیشاپیش از حضور گرم جنابعالی در این نشست کمال تشکر را داریم.

دبیرخانه سلسله نشست‌های نوسازی شهریدوشنبه 12 خرداد 1393

منشور بورا

   نوشته شده توسط: سامان كارگر    نوع مطلب :مرمت و معماری ،متون و منابع مرمت ،منشور ایكوموس استرالیا برای حفاظت از مكان‌های عمده فرهنگی

منشور بورا

مقدمه

با توجه به منشور بین‌المللی حفاظت و مرمت یادمان‌ها و محوطه‌ها (ونیز 1964)، و قطعنامه پنجمین مجمع عمومی ایكوموس (مسكو 1976)، منشور حاضر از سوی ایكوموس استرالیا به‌تصویب رسیده‌است.

تعاریف

ماده 1

بر اساس اهداف این منشور:

1. 1. (Place) "مكان" به‌معنای محوطه، محدوده، بنا یا اثری دیگر، مجموعه بنا یا سایر آثار به همراه محتویات مربوطه و محیط اطراف آنها می‌باشد.

2. 1. (Cultural Significance) "اعتبار فرهنگی" به معنای ارزش زیبایی‌شناختی، تاریخی، علمی یا اجتماعی برای تمامی نسل‌های گذشته، حال و یا آینده می‌باشد.

3. 1. (Fabric) "بافت" به معنای تمامی مواد و مصالح فیزیكی یك "مكان" است.

4. 1. (Conservation) "حفاظت" به‌معنای به‌كارگیری كلیه فرآیندهای مواظبت از یك "مكان" به‌منظور حفظ "اعتبار فرهنگی" آن است، كه "نگهداری" و احتمالا" بر اساس اوضاع و احوال "مراقبت"، "مرمّت"، "بازسازی" و "سازگاربخشی" را شامل می‌شود و عموماً تلفیقی از موارد فوق است.

5. 1. (Maintenance) - "نگهداری" به معنای مواظبت حمایتی دایمی "بافت"، محتویات و جایگاه قرارگیری یك "مكان" است، و باید آن را با "تعمیر" متمایز دانست. "تعمیر" مستلزم "مرمّت" و "بازسازی" است و بر همین اساس باید ملاحظه‌شود.

6. 1. (Preservation) - "مراقبت" به معنای "نگهداری” از "بافت" یك "مكان" به شكل فعلی خود و به تأخیر‌انداختن فساد و ویرانی آن است.

7. 1. (Restoration) - "مرمّت" به معنای بازگرداندن "بافت" موجود یك "مكان" به وضعیتی قبلی، از طریق برداشتن افزوده‌ها یا سرهم‌كردن اجزاء آن است، بدون آنكه مصالح جدید درسیمای بافت تظاهر داشته‌باشند.

8. 1. (Reconstruction) - "بازسازی" به معنای بازگردانی یك "مكان" به نزدیك‌ترین وضعیت شناخته شده آن است كه از طریق سیمای مصالح (كهنه یا نو) به‌كار گرفته‌شده در "بافت" قابل تشخیص باشد. این عمل را نباید با بازآفرینی یا با "بازسازی" فرضی، كه خارج از حوزه این منشور است، اشتباه كرد.

9. 1. (Adaption) "انتظام‌بخشی" به معنای اصلاح یك "مكان" است به‌منظور بهره‌برداری‌های "سازگار" پیشنهادی.

10. 1. ((Compatible use بهره‌برداری "سازگار" به‌معنای بهره‌برداریی است كه موجب هیچ نوع تغییری در "بافت" معتبر فرهنگی نشود و شامل دگرگونی‌هایی كه اساساً بازگشت پذیرند و یا دگرگونی‌هایی كه كمترین تأثیرها را دارند باشد.

 

 

 

 

اصول حفاظت

مادّه 2

هدف از "حفاظت"، بـرقراری یا بازیابی اعتبار فرهنگی یك "مكــان" است و از این رو باید تأمین‌كننده امنیت، نگهداری و آینده "مكان" باشد.

مادّه 3

شالوده "حفاظت"، ملاحظه و توجه به "بافت" موجود است و باید در بـرگــیرنده حداقل مداخله فیزیكی ممكن باشد. حفاظت نباید موجب تحریف شواهدی شود كه "بافت" یك مكان فراهم آورده‌است.

 

 

مادّه 4

در حفاظت از یك مكان باید از تمامی رشته‌هایی كه می‌توانند در بـررسی و حراست از آن نقش داشته‌باشند بهره گرفت. در این كار باید فنون سنتی به‌كارگرفته‌شوند، و البـته در بعضی شرایط خاص چنانچه بنیان علمی محكم و تجربه كافی برای این كار وجود داشته‌باشد می‌تـوان از فنون مدرن نیز بهره گرفت.

مادّه 5

در انجام حفاظت از یك مكان باید تمامی جنبه‌های معنی و اهمیت فرهنگی آن مدّ نظر قرارگیرد، بدون آنكه تأكیدی ناموجه بریكی ازاین جنبه هابه قیمت از دست رفتن سایر جنبه‌ها داشته باشیم.

 

مادّه 6

خط مشی متناسب برای حفاظت از یك مكان باید در وحله اول بــر اساس فهم معنای فـرهنگی و شرایط فیزیكی آن تعیین شود.

مادّه 7

خط مشی حفاظت، تعیین كننده هم ساز بودن یا نبودن كاربردها خواهد بود.

مادّه 8

حفاظت مستلزم نگهداری از موقعیت بصری متناسب مانند صورت، مقیاس، رنگ، بـافت و مصالـح است. هر نوع ساخت و ساز‌های جدید، تخریب یا تبدیل كه به‌طور جدی بـر چنین مـوقعیتی تأثیرگذارد و بنابراین بر درك و لذت از یك مكان تاثیرگذار باشد، نباید نادیده گرفته‌شود.

مادّه 9

یك بنا یا اثر باید در محل تاریخی خود باقی بماند. جابه‌جایی تمام یا بخشی از یك بنا یا اثر پذیرفته نیست، مگر آنكه‌این كار تنها راه اطمینان از بقای آن باشد.

مادّه 10

جابه‌جایی محتوای یك مكان كه شكل دهنده بخشی از بـرجستگی فــرهنگــی آن مكــان باشد پذیرفته نیست، مگر آنكه‌این كار تنها راه اطمینان از امنیت و حفظ آن بـاشد. محتـوای اینگــونه مكان‌ها در صورتی كه اوضاع و احوال اجازه دهد باید به محل اصلی خود بازگردانده‌شود.

 

 

 

فرآیندهای حفاظت

مراقبت

مادّه 11

مراقبت از اثر در جایی مناسب است كه وضعیت موجود بافت، به‌ خودی خود شاهد بـرجستگی فرهنگی خاصی محسوب شود، و یا در جایی كه به دلیل ناكــافی بودن شواهد مـوجـود، بــه كارگیری سایر فرآیندهای حفاظت عملی نیست.

مادّه 12

مراقبت به حمایت محدود می‌شود، نگهداری و در صورت لزوم، تثبیت بافت موجود، بدون آنكه مفهوم فرهنگی آن دچار تحریف شود.

 

 

مرمّت

مادّه 13

مرمّت اثـر تنها در صورتی مناسب است كــه شواهد كافی مربوط به وضعیت پیشین بافت آن موجود باشد و تنها در صورتی كــه بازگـرداندن بافت بــه آن وضعیت پیشین موجـب بـازیـافت برجستگی فرهنگی آن مكان شود.

مادّه 14

مرمّت باید جنبه‌های فرهنــگی قابل توجه یك مكــان را از نـو آشكار كند. مبنای آن تمامی شواهد فیزیكی، مستند و سایــر شواهد است و در نقطه‌ای كـه حدس و گمان آغاز می‌شود، پایان می‌یابد.

 

مادّه 15

مرمت، محدود به ســرهم بندی مجدد اجــزای جدا شده و یا برداشتن بخش‌های افزوده شده، منطبق با مادّه 16 است.

مادّه 16

تأثیرات تمامی دوره‌ها بر یك مكان باید محترم شمرده‌شوند. چنانچه مكـانی بافت مربوط به دوره‌های مختلف را در بر دارد، آشكار كردن بافت یك دوره به بهـای از دست دادن دوره‌ای دیگر، تنها در صورتی توجیه پذیر است كـه بافت برداشته شــده از اهمیت فرهنــگی كمتری نسبت به بافت برجای مانده برخوردار بوده‌باشد.

 

 

بازسازی

مادّه 17

بازسازی برای مكـانی شایسته‌است كه در اثـر آسیب و دگـرگـونی، نـاقص شده‌باشد و یا در صورتی كه‌این كــار برای بقای آن مكـان ضروری باشد و یا برجستگی فرهنگی مكان را در تمامیت آن بازگرداند.

مادّه 18

بازسازی، محدود به كــامل كــردن موجودیتی نقصان یافته‌است، و البته نباید تشكیل دهنده بخش اعظم بافت یك مكان باشد.

 

 

مادّه 19

بازسازی محدود به بازتولید بافت است، كه صورت آن از طــریق شواهد فیزیكی و/ یا مستند شناخته شده‌باشد. بازسازی باید بــه شكلی انجام شود كـه با بررسی دقیقی بتوان جدید بودن آن را تشخیص داد.

سازگاری

مادّه 20

سازگــاری در جایی پذیرفته‌است كه حفاظت از یك مكان به شكل دیگر ممكن نباشد، و نیز در صورتی كه‌این كار صدمه‌ای جدی به برجستگی فرهنگی یك مكان وارد نكند.

 

 

مادّه 21

سازگـاری باید محدود به تغییراتی باشد كــه لازمه كــاربرد جدید یك مكان است، و متناسب بودن آن منطبق با مواد 6 و 7 تعیین می‌شود.

مادّه 22

بافت‌های عمده فرهنگی كـه جابه‌جایی آنها در روند سازگاری اجتناب ناپذیر بوده‌است باید در جای مناسب نگهداری شوند تا بتوان آنها را در آینده به محل اصلی خود بازگرداند.

 

 

 

 

 

شیوه كار حفاظت

مادّه 23

انجام مطالعات حرفه‌ای راجع به شواهـد فیزیكی، مستند و سایر شواهد باید مقدم بر انجام كار حفاظت از یك مكان باشد. همچنین بایـد پیش از مداخله در یك مكان، بافت موجود آن ثبت شود.

مادّه 24

بررسی و مطالعه یك مكــان باید در صورت لـزوم از طریق مداخله در بافت و یا انجام كاوش ‌های باستان‌شناختی انجام پذیرد. تـا به‌ایــن ترتیب بتوان داده‌های لازم در تصمیم‌گیری راجع به حفاظت از یك مكان و/یا محفوظ داشتن شواهدی كه در معرض نابودی هستند و یا شواهدی كه به دلیل انجام كارهای ضروری برای حفاظت یـا سـایر اقــدامات اجتناب‌‌ناپـذیر، دسترسی به آنها ممكن نخواهد بود، گردآوری كرد. جستجو و بررسی یك مكــان به هر دلیل‌ دیگر، كه مستلزم مداخله فیزیكی باشد و نیـز مجموعه معـارف علمی را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد می‌توانـد مجاز شمرده‌شود مشروط به آنكــه منطبق با خط مشی حفاظــت آن مكان باشد.

مادّه 25

بیانیه‌ای مكتوب در مورد خط مشی حفاظت بـر اساس ضوابط حرفه‌ای باید تهیه‌شود كه در آن موضوعاتی مانند برجستگی فرهنگی، شرایط فیزیكی و روند پیشنهادی حفاظت بــه همراه شواهد توجیهی و پشتیبان، شامل عكس، طرح و تمامی نمونه‌های مناسب تعیین شده‌باشد.

 

 

مادّه 26

سازمان و افراد مسئول تصمیم‌گیری در مـورد خط مشی حفاظت و مسئولیت خـاص ناشی از اینگونه تصمیم باید مشخص شود.

مادّه 27

در تمام مراحل كـــار باید ریاست و سرپرستی حرفـه‌ای متناسبی وجود داشته‌باشد. همچنین شواهد جدید و تصمیم‌های تازه، به همان ترتیب كــه در مادّه 25 بالا آمده‌است، باید ثبت و نگهداری شوند.

 

 

مادّه 28

موارد ثبت شده بر اساس مــواّد 23، 25، 26 و 27 باید در آرشیوی دایمی نگهداری شوند و در دسترس عموم قرار گیرند.

مادّه 29

اقلام مـورد اشاره در مادّه 10 و مادّه 22 باید بر اساس ضوابط حرفه‌ای به صورت كاتالوگ در آیند و حفظ شوند.


نشست تجربه‌های موفق اجرایی در سکونتگاه‌های غیر رسمی همدان،کردستان وکرمانشاه توسط شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) و با همکاری مرکز علمی کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران برگزار می‌گردد


سخنران: مهندس اسدی،مهندس کلامی و مهندس رنجبر
دبیر علمی نشست: دکتر مظفر صرافی


زمان: یکشنبه مورخ 18 خردادماه 1393 از ساعت 14 الی 16
مکان: سالن همایش شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) واقع در بالاتر از میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک 51

درود

برای درس کارگاه مرمت (کارشناسی ارشد) ، گزارش پیوست که مربوط به قوانین و مقررات حاکم بر معاملات به عنوان گزارش دوم در نظر گرفته شده:


1.5mb

به دنبال برگزاری سه مدرسه تابستانی معماری داخلی در طی سه سال گذشته، دو دوره جدید فشرده تخصصی «طراحی مسکونی» و «طراحی فروشگاهی» آكادمی داموس ایتالیا و دانشگاه تهران، به همت قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران، از 8 تا 13 شهریورماه 1393 در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. این دوره ها بصورت كاملا عملی با متدولوژی خاص آموزش دیزاین آكادمی داموس و با موضوع طراحی فضاهای مسکونی و واحدهای فروشگاهی و تجاری با حضور Paolo Giachi و Paolo Cesaretti از اساتید برجسته این آکادمی برگزار خواهد شد و در انتهای آن مدرك بین المللی دوره های فشرده آكادمی داموس به شركت كنندگان دوره ها اعطاء خواهد شد.  مهلت ثبت نام در این دوره ها تا تاریخ سه شنبه 20 خردادماه خواهد بود و علاقمندان برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وب سایت قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران به آدرس

www.ceat.ir

مراجعه یا با شماره تلفن 61112458 تماس بگیرند.

صدوسی ­و هفتمین گفتمان از سلسله گفتمان ­های نقد معماری و شهرسازی
با عنوان ” باززنده ­سازی میدان امام (توپخانه) ؛ راه ­گشای احیای مرکز تاریخی ، فرهنگی تهران”
ارائه طرح توسط مهندسین مشاور آمود

روز دوشنبه پنجم خردادماه ، ساعت ۱۷
در تالار استاد جلیل شهناز خانه­ ی هنرمندان ایران

سخنران: آقای مهدی حجت
اعضای پانل: خانم مروارید قاسمی و آقای سید محمد بهشتی


منبع:معمارنیوز

همایش ملی گونه شناسی معماری و سکونت ایرانی – اسلامی

محورهای همایش

معماری و مسکن ایرانی اسلامی با رویکرد کاهش مصرف انرژی
بازسازی مسکن و مجتمع سازی خانه های فرسوده
تقابل تکنولوژی، بوم و سنت در مسکن شهری و روستایی
معماری ایرانی- اسلامی پایدار و ساختمان های هوشمند
مدل های موفق احیای مسکن ایرانی – اسلامی و زندگی و سلامت
معماری پایدار و مقابله با بحران ها و سوانح طبیعی
معماری ایرانی- اسلامی پایدار و سلامت(مادی و معنوی)
المان های شهری و گرافیک محیطی و معماری خیابانی(نمای ساختمان) در سیمای شهر ایرانی- اسلامی 
صنعت گردشگری و معماری ایرانی- اسلامی
ظرفیت سازی و مشارکت مردمی و توسعه معماری
معماری و توسعه و پویایی اقتصادی
 

تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات 1393/08/18
اعلام نتایج داوری مقالات(سخنرانی و پوستر) 1393/09/04
برگزاری همایش 1393/09/18
کمیته علمی همایش گونه شناسی معماری و سکونت ایرانی – اسلامی

دکتر لیلا  میرسعیدی
دکتر عبدالباقی مرادچله
دکتر وارازمرادی مسیحی
دکتر محمد فرخزاد
دکتر عبدالمجید نورطقانی
دکتر مینو امامی
منبع: معمارنیوز Deadline: 1 June 2014

Call for papers for panel: Contemporary Heritage Movements in Asia

Conference: Second Association of Critical Heritage Studies Conference, Australian National University, Canberra, December 2-4, 2014

Panel organisers Tod Jones and Ali Mozaffari

Deadline: 1 June 2014

Contacts: T.Jones@curtin.edu.au  and a.mozaffari@curtin.edu.au

Panel Abstract:
Heritage is a modern concept at the root of the nation-state. At a global scale, heritage processes appear to involve similar patterns of bureaucratic and state-society relations. However, closer examination suggests variations resulting from the specificities of each cultural, national and geographical context. In other words, heritage movements at different geographical and historical moments have distinct characteristics. Like many globalising processes, heritage can manifest quite differently in different places and societies. Heritage politics reveals the variety of the responses by public and privately constituted groups to some of the global challenges of late modernity including nationalism, pluralism, state-society relations and the influence of a growing middle class.

Nationalists’ use of the past in colonial and early postcolonial Asia differs from both the elite movements in developed countries that created the national trusts, and contemporary heritage movements in Asia. The timing of these movements too varies among these Asian countries. This panel is premised on a number of observations. First, contemporary heritage movements in Asian countries are temporally different to their counterparts in the developed countries: but unlike developed countries where these movements preceded heritage legislation and the bulk of state engagement, Asian movements followed state legislative frameworks and often state and international funding of heritage projects. Second, many of these movements are quite recent and have become more prominent as international perspectives on heritage work has demanded that a greater number of groups be consulted. Third, heritage discourses in Asia seem to have been influenced by the increasing number of professionals in heritage or related professions (architecture, design, and archaeology) with knowledge of approaches to heritage in Europe in particular. Finally, these movements are often in countries that struggle to engage with direct or indirect past colonial encounters such that this may constitute much of the built urban heritage. This panel explores the emergence of these groups and focussing on but not limited to the following dimensions:

The emergence and history of these groups: where did they come from and when did they emerge historically (under what historical circumstances);

Who instigated these movements and what are their relationship to social and bureaucratic structures (elite/subaltern distinctions);

What does the formation of these movements reveal about the society in question;

The importance of political shifts and developments in the formation of these movements, in particular opportunities for civil society to engage the state;

The historical construction of heritage and its shifts and contests by and within these groups

How are these groups organised up to the national level and what is their engagement at local, state, national and international levels; and

What type of heritage have they engaged with, where is that heritage located and what are their stories of engagement?

What other relevant examples of community-official engagement in heritage are there to examine?

Any other examination that sheds light on the broad topic of the panel


Submissions:

All paper submissions must be made to the ACHS website before June 1st at http://conferences.criticalheritagestudies.org/. To identify the session, please click on the following link which takes you to the correct page containing find under the conference umbrella themes the heading Critical Approaches to Heritage in Asia, and from there click on ‘Contemporary Heritage Movements in Asia’ to submit your paper proposal. Alternatively click on http://conferences.criticalheritagestudies.org/sessions-with-theme/247 which takes you to the same page and you can submit your abstract from there. Once this is complete please click on ‘submit’ which will register your abstract. You will receive an automated email to your account as a receipt. The two session organisers would very much appreciate if you inform them of your submission via a brief message please. 


تعداد کل صفحات: 68 ... 3 4 5 6 7 8 9 ...

هدایت به بالای

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic